Rank Holders

S .No. Name of the Student Class Year Rank
1 Kamal Kishore Attal B.Com 1983 VI
2 Trilok Singh BCA 2004 IV
3 Amrit Kaur BCA 2004 IV
4 Jahnavi S. BCA 2004 IV
5 Ambuja Kulkarni B.Sc 2004 VII
6 Surekha Kulkarni B.Sc 2005 IX
7 Nandipriya .R BCA 2006 IV
8 Nazima B.Sc 2007 VII
9 Ravindra Subbanna M.A 2007 II
10 Pavita B.Sc 2007 IV
11 Md. Mahfooz Ali BCA 2008 IX
12 Jyoti Madargai PGDCA 2008 I
13 Vaibhav PGCET 2008 PGCET 72 Rank
14 Mukta PGDCA 2009 I
15 Somshekhar BCA 2009 II
16 Vishal BCA 2009 VII
17 Arunadevi M.A 2009 Gold Medal
18 Mary Beulah Elisha M.A 2009 Gold Medal
19 Smt.Uma K. PGDCA 2010 I
20 Miss.Rubeena M,Sc 2010 IV
21 Shilpika Pande CET 2010 JNU Delhi
22 Sunil BCA 2010 Rank -47 PGCET
23 Bothra Rachana Bachraj B.Com 2011 III
24 Jyoti Mallikarjun PGDCA 2012 I
25 Sureetha G PGDCA 2012 II
26 Saraswathi K PGDCA 2012 III
27 Shivaleela B. PGDCA 2012 IV
28 Afeefa Naureena M.Sc Biotech 2012 V
29 Veershetty S. BCA 2013 V
30 Swami Ambika BCA 2013 IX
31 Revanayya K. B.Com 2013 VI
32 Ashwini S. M.Sc Biotech 2013 II
33 Ashashree M. M.Sc Biotech 2013 IV
34 Reeta Jaypaul M.Sc Biotech 2013 V